Contents copyright 2015, Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Zgierzu, all rights reserved.
          Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP powstała w listopadzie 1959 roku. Skupia emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych miasta Zgierza,
a od 2004 roku również emerytowanych pracowników oświaty gminy Zgierz jako koła, gdyż od tego roku przestał istnieć Zarząd Oddziału gm. Zgierz.

Sekcja Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sekcja od początku powstania miała i ma ustalone kierunki pracy, które ulegają modyfikacji
w zależności od zapotrzebowania członków. Są to:
  • Informowanie członków sekcji o współczesnych problemach oświaty, wychowaniu oraz pozycji i warunków pracy nauczycieli w mieście i gminie
  • Zbieranie i wyrażanie opinii wobec wszystkich przedsięwzięć władz państwowych, samorządowych i związkowych dotyczących spraw i warunków życia emerytów i rencistów
  • Poznanie pracy i dorobku pedagogicznego szkół i placówek oświatowa - wychowawczych
  • Organizowanie życia towarzyskiego wewnątrz sekcji z okazji świąt państwowych i kościelnych
  • Pamięć o tych, co potrzebują naszej pomocy
  • Życie krajoznawczo - turystyczne
  • Ocalić od zapomnienia.

"Choć życia trud każdemu z nas dał porcję łez i burz
Z ochotą przybyliśmy tu, by wspomnień pasmo snuć"
Realizując wymienione kierunki działań zarząd sekcji organizuje spotkania z przedstawicielami władz miasta, starostwa, naczelnikami i kierownikami wydziałów oświaty, posłami, senatorami, radnymi i członkami Zarządu Okręgu ZNP. Spotkania te dostarczały i dostarczają członkom sekcji wiadomości na temat tego, co dzieje się w najbliższym i dalszym otoczeniu, czym żyje związek i co robi, by życie na emeryturze było spokojne i godziwe.
Sekcja utrzymuje przyjazne kontakty z placówkami oświatowymi. Dzięki uprzejmości dyrektorów członkowie oglądają piękne pracownie, sale lekcyjne, pomoce naukowe, wystawy. Z zainteresowaniem słuchają o zmianach w kształceniu i wychowaniu. Podziwiają występy dzieci, młodzieży i słuchaczy kolegium.
Zarząd sekcji jest organizatorem wycieczek, wyjazdów do teatru, rajdów i spacerów.
Członkowie sekcji uczestniczyli i uczestniczą w pracy wielu organizacji, takich jak: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, Okręgowa Komisja Historyczna, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
Bardzo ważnym zadaniem członków zarządu i sekcji jest pamięć o tych, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia. To dla nich przesyłane są karty z życzeniami i podpisami członków sekcji uczestniczących w spotkaniach. Dla członków sekcji, znajdujących się w trudnych warunkach, przyznawane są zapomogi finansowe.
Wspólne życzenia z okazji 80 i 90 urodzin, skromny upominek to dar dla jubilatów, że są i chcą uczestniczyć w życiu sekcji.
Przez wszystkie te lata raz w miesiącu odbywały się i odbywają spotkania członków sekcji. Zarząd sekcji stara się, aby każdemu spotkaniu w klubie ZNP towarzyszyła miła, serdeczna atmosfera. Są życzenia imieninowe, jest herbatka i ciasto, są rozmowy, czasem trochę śpiewu. Frekwencja na spotkaniach wskazuje, że cieszą się one powodzeniem.
Sekcja jest miejscem konsolidującym środowisko emerytowanych nauczycieli.
Kliknij, aby przejść do strony...
Kliknij, aby przejść do strony...
Kliknij, aby przejść do strony...
Kliknij, aby przejś do strony...
Kliknij, aby przejść do strony...
Kliknij, aby przejść do strony....
Kliknij, aby przejść do strony...
Kliknij, aby przejść do strony...